program

 

Program konferencji jest programem ramowym i aktualizowanym wraz ze zgłoszeniem nowych referatów

-          referat plenarny: 20 min.

-          referat: 15 min.

-          dyskusja: po zakończeniu panelu 15 min.

-      sesja posterowa

 

 

13.09.2017 (Środa)

15:00 – 19:00

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników

17:30 – 19:00

Kolacja – Mięta RestoBar, ul. Krupnicza 19, Kraków

19:30 – 21.30

Zwiedzanie Krakowa, „Podziemny Rynek”

14.09.2017 (Czwartek)

Hotel „Perła”, ul. Zakopiańska 180 B, Kraków

8:00 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:20

Otwarcie konferencji Prof. Florian  Gambuś; Prof. Jiří Balík

10:20 – 10:40

Referat plenarny

Paweł Ciećko, Ryszard Listwan, Causes, characteristics of formation of air pollutants in Poland

Przyczyny, charakterystyka powstawania zanieczyszczeń powietrza w Polsce

10:40 – 11:00

Referat plenarny

Piotr Konieczka, The strategy and an uncertainty estimation for environmental sampling

Strategia i szacowanie niepewności pobierania próbek środowiskowych

Panel I - Identyfikacja substancji toksycznych w środowisku

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa, sesja posterowa

11:30 – 13:00

Sesja referatowa IDr hab. Jacek Antonkiewicz; Doc. Pavel Ryant

11:30 – 11:45

Marina Burachevskaya, Natalya Gromakova, Tatyana Minkina, Svetlana Sushkova, Saglara Mandzhieva, Abdulmalik Batukaev, Study of copper and zinc compounds in haplic chernozem under model experimental conditions by two methods of sequential fractionation

Badania nad związkami miedzi i cynku w czarnoziemie przeprowadzone w warunkach eksperymentu modelowego, w oparciu o dwie metody frakcjonowania sekwencyjnego

11:45 – 12:00

Patrycja Marczewska, Dariusz Szeremeta, Mieczysław Sajewicz, Determination of hexachlorocyclohexane (HCH) isomers in environmental samples by gas chromatography

Oznaczenie izomerów heksachlorocyklohesanu w próbkach środowiskowych techniką chromatografii gazowej

12:00 – 12:15

Iga Nehring, Marta Staniszewska, Lucyna Falkowska, Karina Bodziach, Penetration and elimination of phenol derivatives in seabirds from coastal zone of Southern Baltic

Wnikanie i eliminacja pochodnych fenolu u ptaków morskich ze strefy brzegowej południowego Bałtyku

12:15 – 12:30

 Agnieszka Grajewska, Lucyna Falkowska, Dominika Saniewska, Iwona Pawliczka, Elimination of methylmercury from baltic grey seal (Halichoerus grypus grypus) with excrements

Eliminacja metylortęci z organizmu bałtyckiej foki szarej (Halichoerus grypus grypus) poprzez odchody

12:30 – 12:45

Zbigniew Ziembik, Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, Assessment of relations between radioisotope concentrations in moss and soil

Zależności pomiędzy zawartościami radioizotopów w mchach i w glebie

12:45 – 13:00

Dyskusja

13:00 – 14:00

Obiad

14:00 – 15:30

Sesja referatowa II Prof. Krzysztof Gondek; Prof. Tomáš Lošák

14:00 – 14:15

Małgorzata Rajfur, Assessment of possibilities of using bark from deciduous trees as a biomonitor of atmospheric aerosol contamination with heavy metals

Ocena możliwości zastosowania kory drzew liściastych jako biomonitora zanieczyszczenia areozolu atmosferycznego metalami ciężkimi

14:15 – 14:30

Barbara Wojtasik, Environmental status of freshwater reservoirs and rivers based on meiobenthic biofactors: MeioEco, MeioTest and CrecTest

Ocena stanu ekologicznego zbiorników wodnych i rzek podstawie biowskaźników meiobentosowych: MeioEco, MeioTest oraz CrecTest

14:30 – 14:45

Agata Drobniewska, Milena Wawryniuk, Katarzyna Sikorska, Grzegorz Nałęcz-Jawecki, Evaluation of the influence of photolabile pharmaceuticals on the photodegradation and toxicity of fluoxetine and fluvoxamine

Ocena wpływu fotolabilnych leków na fotodegradację i toksyczność fluaksetyny I fluwoksaminy

14:45 – 15:00

Anna Białk-Bielińska, Katarzyna Mioduszewska, Joanna Dołżonek, Michał Toński, Marcin Stokowski, Ewa Mulkiewicz, Piotr Stepnowski, Assessment of mobility, hydrolytic stability and ecotoxicity of anticancer drugs and their transformation products in the environment

Ocena mobilności, stabilności hydrolitycznej i ekotoksyczności leków przeciwnowotworowych i ich produktów transformacji w środowisku

15:00 – 15:15

Johann Vollmann, Tomáš Lošák, Jaroslav Hlušek, Reduction of cadmium content in soybean seed

Ograniczanie zawartości kadmu w nasionach soi

15:15 – 15:30

Dyskusja

Panel II - ODdziaływanie odpadów na środowisko

15:30 – 16:00

Przerwa kawowa, sesja posterowa I – Prof. Mirosław Wyszkowski; Dr Monika Tabak

16:00 – 17:45

Sesja referatowa Prof. Michał Kopeć; Prof. Jaroslav Hlušek

16:00 – 16:15

Marcin Niemiec, Anna Szeląg-Sikora, Jakub Sikora, Chemical composition of waste from processing of wild and farmed fish in the context of optimization of managing non-renewable resources

Skład chemiczny odpadów z przetwórstwa ryb hodowlanych i dzikożyjących w kontekście optymalizacji gospodarowania zasobami

16:15 – 16:30

Jean Diatta, Witold Grzebisz, Zbigniew Bzowski, Maria Biber, Ameliorative effect of biomass ash and biogas pulp components on soil contaminated with heavy metals

Korzystny wpływ popiołu z biomasy i pulpy pofermentacyjnej na glebę zanieczyszczoną metalami ciężkimi

16:30 – 16:45

Rafał Pieniążek, Małgorzata Szostek, Henryk Babiarz, Tomasz Białobrzeski, Jarosław Kucza, Evaluation of the possibilites of applying specialist remediation technologies on the example of central landfill of toxic wastes in Jaworzno

Ocena możliwości zastosowania specjalistycznych technologii remediacji terenów zdegradowanych na przykładzie centralnego składowiska odpadów toksycznych w Jaworznie

16:45 – 17:00

Patryk Oleszczuk, Magdalena Stefaniuk, Anna Zielińska, Aleksandra Bogusz, Krzysztof Różyło, Co-application of sewage sludge with biochar to reduce the risk related to contaminants and toxicity in sewage sludge-amended soil

Współstosowanie osadu ściekowego i biowęgla w kierunku obniżenia biodostępności zanieczyszczeń i toksyczności gleby użyźnionej osadem ściekowym

17:00 – 17:15

Elżbieta Sitarz-Palczak, Jan Kalembkiewicz, Dagmara Galas, Comparative study on the characteristics of coal fly ash and biomass ash geopolymers

Porównanie właściwości geopolimerów na bazie lotnego popiołu ze spalania węgla i biomasy

17:15 – 17:30

Magdalena Lisińska, "The second" life of mobile phones – their impact on the environment and the possibilities of metal recovery

„Drugie” życie telefonów komórkowych - ich wpływ na środowisko i możliwości odzysku metali

17:30 – 17:45

Dyskusja

19:00

Uroczysta kolacja

15.09.2017 (Piątek)

Hotel „Perła”, ul. Zakopiańska 180 B, Kraków

Panel III – Technologie pro-środowiskowe

9:00 – 11:00

Sesja referatowa  Prof. Pavel Tlustoš; Prof. Barbara Wiśniowska-Kielian

9:00 – 9:15

Pavel Tlustoš, Pavla Kubátová, Jiří Balík, Jiřina Száková, The expectations and the contemporary results of heavy metal phytoextraction from contaminated soils

Oczekiwania i obecne wyniki badań nad fitoekstrakcją metali ciężkich z zanieczyszczonych gleb

9:15 – 9:30

Sylwia Sobera-Madej, Małgorzata Wołoszynowska, Application of the advanced oxidation processes for treatment of water contaminated with chemical substances

Zastosowanie metod pogłębionego utleniania do oczyszczania wód zanieczyszczonych substancjami chemicznymi

9:30 – 9:45

Urszula Kotowska, Anna Świrydo, Removal of endocrine disrupting compounds from water samples by Wolffia arrhiza

Usuwanie związków endokrynnych z próbek wodnych przez Wolffia arrhiza

9:45 – 10:00

Kornelia Malarczyk-Matusiak, Eugeniusz Milchert, Ion exchange resins as an alternative to homogenous catalysts in epoxidation of vegetable oils

Żywice jonowymienne jako alternatywa dla homogenicznych katalizatorów w epoksydacji olejów roślinnych

10:00 – 10:15

Svetlana Sushkova, Tatiana Minkina, Saglara Mandzhieva, Elena Antonenko, Irina Deryabkina, Abdulmalik Batukaev, Benzo[a]pyrene (BaP) biodegradation level and bioaccumulation features by spring barley

Poziom biodegradacji benzo[a]pirenu i właściwości bioakumulacyjne jęczmienia jarego

10:15 – 10:30

Monika Wawrzkiewicz, Adsorptive removal of toxic azo dyes from textile wastewaters

Metody adsorpcyjne w usuwaniu toksycznych barwników azowych ze ścieków przemysłu włókienniczego

10:30 – 10:45

Anna Wołowicz, Zbigniew Hubicki, Copper – advantages, risks and removal methods

Miedź – korzyści, zagrożenia i metody usuwania

10:45 – 11:00

 Dyskusja

Panel IV – Ocena ryzyka zdrowotnego i ekologicznego

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa, sesja posterowa II – Prof. Mirosław Wyszkowski; Dr Monika Tabak

11:30 – 13:30

Sesja referatowa – Prof. Jean Bernard Diatta; Prof. Czesława Jasiewicz

11:30 – 11:50

Referat plenarny

Agnieszka Klimkowicz-Pawlas, Barbara Maliszewska-Kordybach, Bożena Smreczak, Site-specific risk assessment based on weight of evidence approach – agricultural area in Poland as a case study

Ocena ryzyka ekologicznego w oparciu o metodę oceny dowodów – tereny użytkowane rolniczo w Polsce jako studium przypadku

11:50 – 12:10

Referat plenarny

Mariusz Baran, Responsibility for pollution of soil, ground or groundwater with the pursuit of activities creating a risk of damage to the environment

Odpowiedzialność za zanieczyszczenie gleby, ziemi lub wód gruntowych w związku z prowadzeniem działalności stwarzających ryzyko szkody w środowisku

12:10 – 12:25

Eleonora Wcisło, Human health risk assessment in remediation of industrially contaminated soil

Ocena ryzyka zdrowotnego w remediacji terenów poprzemysłowych

12:25 – 12:40

Justyna Kapelewska, Urszula Kotowska, Joanna Karpińska, Environmental risk associated with the presence of emerging organic contaminants (EOCs) in landfill leachate and groundwater samples

Ryzyko środowiskowe związane z obecnością nowo pojawiających się zanieczyszczeń organicznych (EOCs) w odciekach składowiskowych i wodach gruntowych

12:40 – 12:55

Leszek Woźniak, Krzysztof Kud, GM plants as a contemporary form of environmental pollution

GMO jako współczesna forma zanieczyszczenia środowiska

12:55 – 13:30

Dyskusja i podsumowanie konferencji, wnioski

Prof. Florian Gambuś; Prof. Mirosław Wyszkowski; Prof. Jaroslav Hlušek;
Dr Monika Tabak

13:30 – 14:30

Obiad

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR